REGULAMIN AKCJI
„STRONG LEADERS CREATOR IN IT”

 1. Zasady ogólne

   1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy akcji „STRONG LEADERS CREATOR IN IT”, zwanej dalej „Akcją”.
   1.2. Organizatorem Akcji jest Anita Kijanka prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod firmą Come Creations Group, ul. Łazy 32, 25-677 Kielce, NIP 959-161-73-68, REGON 260597427 („Organizator”).
   1.3. Akcja trwa od 26 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.
   1.4. Akcja polega na stworzeniu zestawienie dobrych praktyk stosowanych przez firmy z branży nowych technologii w Polsce w obszarze tworzenia pracownikom przyjaznego i rozwojowego miejsca pracy, a także w obszarze zatrudniania i promowania kobiet w branży technologicznej  („Zestawienie”). Przesłane zgłoszenia wezmą udział w Konkursie (“Wyróżnienie”).

 2. Warunki udziału w Akcji
   2.1. Uczestnikiem Akcji zostać może osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna lub spółka prawa handlowego działająca w obszarze nowych technologii, posiadająca siedzibę lub oddział na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”).
   2.2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne na każdym etapie.
   2.3. Uczestnik w każdym momencie może wycofać swoją kandydaturę.
   2.4. Organizator ustanawia, że uczestnictwo w Akcji mogą zgłaszać firmy w trzech określonych kategoriach, w zależności od liczby zatrudnianych osób:
    2.4.1. do 50 zatrudnionych osób;
    2.4.2. powyżej 50 zatrudnionych osób;
    2.4.3. powyżej 250 zatrudnionych osób.

   2.5. Istnieją dwa sposoby zgłoszenia uczestnictwa w Akcji:

    2.5.1. Zgłoszenie za pomocą przycisku “Zgłoś swoją firmę” na stronie internetowej Organizatora przez osobę bezpośrednio reprezentującą firmę zgłoszoną do udziału w Akcji lub w niej pracującą;
    2.5.2. Zgłoszenie za pomocą przycisku “Nominuj firmę” na stronie internetowej Organizatora poprzez osobę trzecią, przy czym chęć udziału w Akcji będzie musiała być potwierdzona przez Uczestnika. W takim wypadku, osoba zgłaszająca Uczestnika jest odpowiedzialna za uzyskanie odpowiedniej zgody zgłaszanego Uczestnika na jego zgłoszenie do Akcji oraz kontakt e-mailowy ze strony Organizatora, a także zapoznanie Uczestnika z Regulaminem.

   2.6. Uczestnik może zgłosić swoją kandydaturę w nie więcej niż jednej kategorii wskazanej w punktach 2.4.1. – 2.4.3.
   2.7. Zgłoszenie (niezależnie od sposobu opisanego w punkcie 2.5) odbywa się drogą elektroniczną i polega na uzupełnieniu formularza aplikacyjnego na stronie internetowej Organizatora https://strongleadersinit.com/ .
   2.8. Ankiety wypełnione po terminie wskazanym w punkcie 1.3. nie będą uwzględniane przez Organizatora.
   2.9. Uczestnik może wypełnić ankietę tylko jeden raz.
   2.10. Momentem dostarczenia Ankiety jest moment jej wpłynięcia na serwer skrzynki pocztowej Organizatora.
   2.11. Wypełnienie ankiety jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji.
   2.12. Na podstawie ankiet wypełnionych przez Uczestników, Kapituła Konkursu dokona wyboru Wyróżnienia firm w trzech kategoriach wskazanych w punktach 2.4. – 2.4.3.
   2.13. Zgłoszenia Uczestników będą oceniane przez Kapitułę Konkursu pod względem czterech kategorii konkursowych wskazanych w ankiecie i są to: Rekrutacja, Edukacja, Macierzyństwo i Opieka, Ścieżka Rozwoju.

    2.13.1. Każda z kategorii konkursowych będzie podlegać odrębnej ocenie Kapituły;
    2.13.2. Kapituła może przyznać Wyróżnienie w każdej z kategorii więcej niż jednemu Uczestnikowi (punkt 2.13);
    2.13.3. Wyróżnione firmy będące Uczestnikami Akcji otrzymają Statuetkę oraz tytuł “Strong Leaders Creator in IT” w danej kategorii, którym będą mogli posługiwać się we własnych materiałach.

   2.14. Skład Kapituły Konkursu podany jest na stronie internetowej Organizatora i może ulegać zmianom w trakcie trwania Akcji.
   2.15. Wyróżnienia zostaną ogłoszone oraz wręczone podczas Gali 27 maja 2020 roku w Warszawie w budynku Varso Place, przy czym Organizator zastrzega, że termin oraz miejsce mogą ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje Uczestników Akcji.
   2.16. Dokonanie zgłoszenia przez Uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na używanie przez Organizatora na stronie internetowej Akcji oraz w innych materiałach promujących Akcję, a także w treści Zestawienia logotypu Uczestnika oraz podania firmy prowadzonej przez niego działalności, przy czym Organizator nie ma obowiązku publikowania gdziekolwiek wyżej wymienionych treści.

 3. Dane osobowe
   3.1. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach Akcji.
   3.2. Organizator zapewnia, że w zakresie przetwarzania danych osobowych przekazanych mu w ramach Konkursu spełnia wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO).
   3.3. Podanie danych osobowych przez osoby trzecie oraz Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia tych czynności i uwzględnienia ich przez Organizatora jako skutecznych w rozumieniu Regulaminu.
   3.4. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności opublikowana na stronie internetowej  https://strongleadersinit.com/regulamin oraz dostępna w siedzibie Organizatora, która zawiera wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach organizacji Konkursu oraz prawa osób, których dane dotyczą.
   3.5. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

 4. Postanowienia Końcowe
   4.1. Akcja nie łączy się z innymi konkursami i działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora.
   4.2. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
   4.3. Obowiązująca wersja Regulaminu dostępna jest w Internecie pod adresem https://strongleadersinit.com/regulamin , jak i w siedzibie Organizatora Akcji.
   4.4. Uczestnicy Akcji mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
   4.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
   4.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji.