POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES AKCJI
„STRONG LEADERS CREATOR IN IT”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób biorących udział w Akcji. Polityka Prywatności i plików cookies zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na stronie internetowej Akcji plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
  2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Anita Kijanka, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod firmą ANITA KIJANKA COME CREATIONS GROUP, Łazy 32, 25-677 Kielce, NIP: 959-161-73-68, REGON: 260597427, adres e-mail: [email protected] (dalej: „Administrator”).
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”).
  4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  5. Administrator nie gromadzi ani nie przetwarza danych wrażliwych, zwanych w Rozporządzeniu „szczególnymi kategoriami danych osobowych”. Nie chce również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich, w wieku poniżej 16 roku życia.
 2. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik ma następujące prawa wynikające z przetwarzania jego danych osobowych:
   1. prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych – użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz otrzymania informacji dotyczących danych takich jak np.: cel przetwarzania, kategorie danych, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania danych osobowych bądź kryteria ustalania tego okresu; powyższe prawo obejmuje również prawo do otrzymania bezpłatnie kopii danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych), prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w następujących okolicznościach: gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe wyły przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w Prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, którego podlega Administrator, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
   2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
    1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych),
    2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych,
    3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są jednak potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
   3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   4. prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczył Użytkownik, w tym prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe),
   5. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
   6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: [email protected].

   

 3. ODBIORCY DANYCH
  1. Dla prawidłowej organizacji Akcji koniecznej jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.
  2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osobom których dane dotyczą.
  3. Administrator powierza bądź udostępnia przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
  4. Wszyscy odbiorcy danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
  5. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4.  

 5. WYBRANE CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA ORAZ ZAKRES DANYCH:
  1. Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu z Administratorem poprzez wiadomość e-mail.
   Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda.
   Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
   Zakres danych: adres e-mail, dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości przez Użytkownika.
   Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez wiadomość e-mail.

   Cel przetwarzania: organizacja i przeprowadzenie Akcji.
   Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda.
   Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
   Zakres danych: imię i nazwisko, firma, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane podane dobrowolnie przez Uczestnika w formularzu aplikacyjnym oraz Ankiecie.
   Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Akcji.

 6. ANALIZA RUCHU W SIECI I PLIKI COOKIE, WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
  1. Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. „pliki cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację konkretnego użytkownika. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jak również usunąć pliki cookie automatycznie lub ręcznie. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku nasza strona internetowa może nie działać lub działać nieprawidłowo.
  2. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również narzędzie do analizy ruchu w sieci – Google Analytics firmy Google (Google LLC., USA), aby tworzyć anonimowe statystyki użytkowników. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Wygenerowane informacje przetwarzane są w USA tylko w wyjątkowych przypadkach. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące korzystania z Google Analytics, mogą Państwo zablokować to narzędzie, np. poprzez zainstalowanie w swojej przeglądarce odpowiedniej wtyczki.
  3. Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje różnych serwisów społecznościowych („wtyczki społecznościowe”). Wtyczki społecznościowe to przyciski dostępne na naszej stronie internetowej. Bez ingerencji Użytkownika przyciski te podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej nie wysyłają żadnych danych do poszczególnych serwisów społecznościowych. Dopiero po kliknięciu danego przycisku nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego i może on wówczas gromadzić dane i korzystać z plików cookie. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do serwisu społecznościowego, może on przypisać jego wizytę na stronie internetowej do konta Użytkownika. Administrator nie ma wpływu na zakres danych, jakie są pobierane przez serwisy społecznościowe po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Informacje o celu gromadzenia danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne serwisy społecznościowe oraz związanych z tym prawach użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Korzystamy z wtyczek społecznościowych następujących serwisów:
  4. – Facebook Inc. (www.facebook.com);
   – Linkedin Corp. (www.linkedin.com).

  5. Jeżeli posiadają państwo profil w którymś z serwisów społecznościowych, ale nie chcą Państwo, aby operator serwisu za pośrednictwem naszej strony gromadził dane dotyczące Państwa i ewentualnie łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem innych stron internetowych prosimy o całkowite wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego i ewentualne usunięcie odpowiednich plików cookie.
 7. LOGI SERWERA
  1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.